Menu Zavřeno

Podmínky používání

Datum účinnosti: od 1. července 2023

Toto je historie Eusoft s.r.o. Podmínky použití. Pokud jste nový uživatel, platí nejnovější podmínky. Pokud jste stávajícím uživatelem, v tabulce níže zjistíte, které podmínky použití se na vás k danému datu vztahovaly.

Verze

Zveřejněno dne

Účinné do

Podmínky použití (aktuálně zobrazeno)

1. července 2023

Eusoft sro, se sídlem Křivenická 428/46 181 00 Praha 8, Česká republika, IČ. Ne. 25863541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka č.: C 206860 (dále jen „ my “ nebo „ poskytovatel “ Vás vítáme (dále jen „ vy “ nebo „ uživatel “) na našich webových stránkách basp.cz (dále jen „ Webové stránky “). Tyto podmínky používání (dále jen „ Podmínky “) upravují váš přístup na web, jeho používání a používání platformy a služby (jak je definováno níže).

Souhrn

Podmínky jsou klíčovým dokumentem, kterým se řídí náš vztah mezi vámi a námi, přečtěte si prosím celý text podmínek. Pro vaše pohodlí uvádíme níže krátké shrnutí každé části Podmínek.

Sekce

Co tam najdete?

1. Přijetí těchto podmínek

Tyto podmínky se stávají závaznou smlouvou v okamžiku, kdy se zaregistrujete na našich webových stránkách.

2. Naše služby

Přehled služeb, které poskytujeme.

3. Uživatelský účet

Abyste mohli využívat naše Služby, vytvoříte si uživatelský účet. Při vytváření uživatelského účtu musíte používat pravdivé a přesné informace.

4. Licence a autorská práva

Abychom mohli využívat naše služby, udělujeme vám nevýhradní licenci. Musíte respektovat a dodržovat autorská práva chránící naše webové stránky, platformu a/nebo služby.

5. Podmínky používání webových stránek, platformy a služeb

Používání naší platformy nebo služeb pro nezákonné nebo nelegitimní účely je zakázáno. Pokud
použijete Platformu a/nebo Služby v rozporu s Podmínkami nebo zákonem,
neneseme odpovědnost za žádnou škodu, která v důsledku toho vznikne.
Nesmíte dovolit nikomu jinému používat váš uživatelský účet.

6. Odpovědnost

Omezujeme naši odpovědnost vůči vám ve vztahu ke konkrétním situacím.

7. Záruka

Naše služby poskytujeme tak, jak jsou, a neposkytujeme vám žádná prohlášení, záruky ani záruky.

8. Omezení odpovědnosti; Vyšší moc

Omezujeme odpovědnost obou stran – vás i nás – za méně předvídatelné právní druhy škod. Náš celkový limit odpovědnosti je stanoven jako souhrn částek, které jste zaplatili za Služby. Žádný z nás nenese odpovědnost za situace, které nelze přiměřeně ovlivnit (vyšší moc).

9. Vaše povinnost odškodnit

Pokud
používáte naše Služby v rozporu s těmito Podmínkami a v důsledku toho
bude třetí strana požadovat naši odpovědnost, souhlasíte s tím, že nás
odškodníte za jakýkoli takový nárok.

10. Právní upozornění a upozornění

Pokud
některá z vašich cílových webových stránek vyžaduje, abychom zastavili
příslušné automatizované činnosti nebo procesy, možná budeme muset
pozastavit vaše používání Služeb a/nebo se řídit jakýmkoli souvisejícím
soudním příkazem, který obdržíme.

11. Platební podmínky

Informujte se o platebních podmínkách za Služby; aktuální ceny najdete na apify.com/pricing.

12. Ochrana osobních údajů, obchodní nabídky, důvěrnost

Ochrana osobních údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese apify.com/privacy-policy. Po dobu trvání naší smlouvy a 2 roky poté se vy i my oba zavazujete zachovávat vzájemnou mlčenlivost.

13. Doba platnosti, změna a ukončení

Podmínky zůstávají v platnosti, dokud nebude váš účet ukončen. V případě nezaplacení za Služby nebo porušení Podmínek a/nebo Zásad ochrany osobních údajů můžeme smlouvu okamžitě ukončit. Podmínky můžeme v budoucnu změnit, v takovém případě budete informováni 30 dní předem.

14. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky se řídí českým právem. ‚Apify‘ je registrovaná ochranná známka.

1. Přijetí těchto podmínek

1. Kliknutím na tlačítko „Zaregistrovat se“ při registraci na našem webu prohlašujete, že jste starší 18 let a souhlasíte s dodržováním těchto
Podmínek a také s podmínkami ochrany
osobních údajů (dále jen „ Zásady ochrany osobních údajů “). . Pokud při přijímání těchto Podmínek a Zásad ochrany osobních údajů jednáte jménem společnosti, prohlašujete také, že jste oprávněni činit takové právní úkony jménem společnosti (dále výraz „vy“ znamená příslušnou společnost). Souhlasíte s dodržováním těchto podmínek také tím, že navštívíte nebo používáte webovou stránku, platformu (jak je definováno níže), jakýkoli software, aplikaci nebo jakoukoli jinou službu běžící nebo dostupnou na platformě nebo službu, kterou vám poskytujeme nebo zpřístupňujeme .

2. Naše služby

Prostřednictvím našich webových stránek nebo jinými prostředky vám umožňujeme používat počítačovou platformu „BASP.CZ“ (dále jen „platforma“ ) a některé další služby a funkce (dále jen „ služby “). Platforma je počítačový systém provozovaný Poskytovatelem, ke kterému je umožněn
vzdálený přístup prostřednictvím serverů v rámci domény basp.cz nebo jiných domén (tzv. „cloudový systém“).
Platforma kromě jiného umožňuje:

 • Vytvářejte, spouštějte, upravujte a publikujte softwarové programy a aplikace;
 • Poskytovat servery pro vzdálený přístup k jiným serverům (tzv. „proxy servery“ nebo „proxy“);
 • Zveřejnit veřejný uživatelský profil včetně dat.

3. Uživatelský účet

Registrací na Webu vám bude vytvořen uživatelský účet. Při Registraci a také kdykoli později používáte účet a/nebo s námi komunikujete, jste povinni nám poskytnout přesné a pravdivé údaje. Pokud by v budoucnu došlo ke změně některého z identifikačních údajů, je vaší povinností tyto údaje na Platformě nebo ve vašem uživatelském účtu bez zbytečného odkladu aktualizovat. Jste také povinni chránit přihlašovací údaje svého účtu a zabránit třetím osobám v používání vašeho účtu. Neneseme odpovědnost za jakékoli zneužití vašeho účtu v důsledku porušení výše uvedených povinností. Kromě toho budeme oprávněni zablokovat váš účet nebo jej zcela smazat včetně všech údajů v něm uvedených; souhlasíte s tím, že po takovém jednání nebude následovat žádná kompenzace.

Pokud se písemně (tj. i emailem) nedohodneme jinak, může si každý uživatel vytvořit a používat maximálně jeden uživatelský účet. Vytvoření
(přímo nebo prostřednictvím třetí strany) a/nebo používání více osobních účtů (i pro použití různých e-mailových adres) bez našeho
písemného (včetně e-mailového) souhlasu se považuje za porušení tohoto oddílu se stejnými důsledky jako stanovené v odstavci výše.
Použití účtů organizace není tímto odstavcem omezeno.

Jste povinni: 

(i) okamžitě nás informovat o jakémkoli neoprávněném použití jakéhokoli hesla nebo účtu nebo o jakémkoli jiném známém nebo domnělém porušení bezpečnosti;

(ii) okamžitě nám nahlásit a vynaložit přiměřené úsilí k okamžitému zastavení jakéhokoli kopírování nebo distribuce obsahu nebo porušování
naší platformy, webových stránek, konfigurací a/nebo služeb, o kterém víte nebo máte podezření;
a
(iii) nevydávat se za jiného uživatele nebo poskytovat falešné informace o identitě za účelem získání přístupu k platformě, webu,
konfiguracím nebo službám nebo jejich používání.

Berete na vědomí, že když kontaktujete náš tým podpory a požádáte ho o pomoc s nějakým problémem, který máte s naší platformou, vlastními řešeními a/nebo službami, členové týmu podpory mohou přistupovat k vašemu účtu, aby vám pomohli tento problém vyřešit. Tým podpory omezuje své akce na vašem účtu pouze na ty, které jsou nezbytné pro poskytnutí požadované podpory.

4. Licence a autorská práva

Berete na vědomí, že naše webové stránky, Platforma (a s nimi související software a aplikace) a námi poskytované služby jsou chráněny zákonem č.
121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících a o změně některých zákonů (autorský zákon). , ve znění pozdějších předpisů, a
dalšími souvisejícími právními předpisy (dále jen „
autorský zákon “ nebo „ autorské právo “). My sami budeme vlastnit všechna práva, nároky a podíly, včetně všech práv duševního vlastnictví k Webovým stránkám, Platformě a dalším Službám (nebo jakémukoli výsledku takových Služeb) v maximálním rozsahu přípustném zákonem (s výjimkou práv, která vykonáváme v souladu s licence, kterou nám udělily třetí strany). Dále
budeme vlastnit jakékoli návrhy, nápady, požadavky na vylepšení, zpětnou vazbu, doporučení nebo jiné informace související s webem,
platformou a dalšími službami.
Berete na vědomí, že jakékoli použití softwaru, systémů a funkcí třetích stran dostupných na webových stránkách nebo platformě se bude řídit zvláštními licenčními podmínkami vlastníků příslušných autorských práv nebo licencí open source, které musíte dodržovat (pomocí příslušného softwaru, systému nebo funkčnosti potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s licenčními podmínkami příslušných třetích stran). Pokud některou z těchto podmínek porušíte, neneseme za žádné takové jednání odpovědnost.

Abychom mohli používat webové stránky, platformu nebo námi poskytované služby, poskytujeme vám nevýhradní licenci bez územního omezení (tj.
celosvětovou licenci).
V rámci licence můžete používat Webovou stránku nebo Platformu v jejich nezměněné podobě (s výjimkou úprav, úprav a aktualizací Webové stránky nebo Platformy provedených námi) za účelem, pro který byly Webové stránky nebo Platforma určeny. navržený (jak je definován v článku 2 těchto Podmínek) a způsobem a v rozsahu těchto Podmínek. Licenci vám udělíme výhradně k používání webových stránek a platformy na našich  serverech nebo serverech námi spravovaných nebo navržených pro takový účel (např. Amazon Web Services nebo GitHub).

V rámci licence nesmíte upravovat, upravovat nebo spojovat Webovou stránku nebo Platformu (ani jakoukoli jejich část) nebo její název s
jakýmkoli jiným dílem chráněným autorským právem nebo je používat v kolektivním díle.
Vaše právo používat Webové stránky a Platformu v souladu s těmito podmínkami a v rámci jejich běžné funkcionality (tj. vytvářet v jejich rozsahu vlastní dílo, např. Konfigurace) není dotčeno. Dále
nesmíte vytvářet žádné reprodukce webových stránek nebo platformy (nebo jakýchkoli jejich částí), našeho softwaru a aplikací (v jakékoli
formě), ani je šířit s výjimkou těch částí, které jsou open source. (tj. tzv. bezplatná licence).
Licenci jako celek ani jakákoli oprávnění tvořící její část nesmíte zcela nebo částečně poskytnout třetí osobě (k poskytnutí podlicence) a nesmíte ani postoupit žádná práva a povinnosti vyplývající z licence.

Kromě výše uvedené licence, pokud vám poskytujeme Vlastní řešení, pak vám, pokud není dohodnuto jinak, poskytujeme nevýhradní licenci bez územního omezení (tj. celosvětovou licenci) k používání, úpravám a úpravám zdrojového kódu Byli vám poskytnuti herci. Práva duševního vlastnictví ke zdrojovému kódu se nepřevádějí a patří nám nebo našim dodavatelům. Berete na vědomí, že můžeme použít (jeho část) zdrojový kód v jiných Službách, Vlastních řešeních a/nebo veřejných aktérech v Obchodě Eusoft sro.

Poskytnutá licence nebo Podmínky na vás nepřevedou žádná z našich práv duševního vlastnictví (včetně práv k ochranným známkám nebo značkám nebo názvům). Neposkytujeme vám žádnou jinou licenci než tu výslovně uvedenou.

Pokud tyto Podmínky jakýmkoliv způsobem porušíte nebo jste je porušili v minulosti, můžeme odmítnout nebo znemožnit poskytování vaší licence,
používání webové stránky, platformy nebo jiných služeb.

5. Podmínky používání webových stránek, platformy a služeb

Platformu a další služby můžete používat výhradně pro účely získávání dat z veřejně přístupných webových stránek (včetně webových stránek, které
mohou vyžadovat přihlášení uživatele) nebo z jiných zdrojů, ke kterým máte oprávnění přistupovat.
Funkčnost platformy nebo služeb lze používat pouze na takových veřejně přístupných webových stránkách nebo jiných zdrojích, kde je jejich použití (včetně extrakce dat) výslovně povoleno nebo kde jste k tomu oprávněni. Pokud nám dáte pokyn k používání Platformy nebo Služeb na určitých veřejně přístupných  webových stránkách nebo jiných zdrojích a následně vám zašleme extrahovaná data, tímto prohlašujete a zaručujete, že používání funkcí Platformy a/nebo Služeb, jakož i dat těžba na těchto webových stránkách je vám výslovně povolena nebo povolena. Pokud by extrahovaná data obsahovala jakákoli citlivá data, důvěrná data nebo data chráněná autorským právem nebo jiným právem duševního vlastnictví nebo jakýmkoliv právem třetí strany, nesmíte tato práva používáním Platformy nebo Služby žádným způsobem porušovat. Pokud tento zákaz porušíte nebo pokud použijete funkce platformy nebo služby
přímo nebo prostřednictvím naší společnosti na webových stránkách nebo jiných zdrojích, které jejich použití neumožňují, budete plně odpovědní
za takové porušení a budete výhradně odpovědní za náhradu jakýchkoli škody vzniklé dotčeným třetím stranám a/nebo jakékoli nároky dotčených
třetích stran;
neneseme odpovědnost za jakékoli porušení práv třetích stran s ohledem na používání webové stránky, platformy nebo jakýchkoli služeb.

Nesmíte podniknout žádné kroky, které by mohly vést k neoprávněnému použití platformy nebo služeb. Mezi akce, které nejste oprávněni podniknout, patří mimo jiné obcházení, eliminace nebo omezení jakýchkoli mechanismů, které mohou sloužit k ochraně našich práv nebo jakýchkoli informací s ohledem na autorská práva k platformě (např. naše logo nebo jakékoli jiné označení).

Nesmíte umožnit žádným třetím stranám používat a/nebo přistupovat k platformě nebo službám pomocí vašeho uživatelského účtu. Používání platformy a služeb bude možné pouze na základě námi poskytnuté licence podle této smlouvy. Pokud provedete takové neoprávněné kroky, souhlasíte s tím, že nám uhradíte veškeré škody, které nám v tomto ohledu vzniknou.

Kromě toho během používání webové stránky, platformy (nebo kterékoli z jejích funkcí) a služeb nesmíte:

 • Používat je způsobem, který pravděpodobně nepřiměřeně omezí použití našimi dalšími zákazníky, včetně, ale nikoli výhradně, zatěžování serveru, na
  kterém je Platforma umístěna, automatizovanými požadavky mimo rozhraní určené k takovému účelu;
 • shromažďovat, ukládat, umožňovat přenos třetím osobám nebo zpřístupňovat obsah, který je (sám nebo jejich přístupnost) v rozporu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice a v jakékoli zemi, ve které jste rezidentem, kde jsou webové stránky, Platforma nebo služby jsou používány nebo tam, kde by mohly vzniknout škodlivé důsledky provedením takových akcí, včetně, ale nejen, obsahu, který:

  • zasahuje do autorských práv, práv souvisejících s autorským právem nebo jiných práv duševního vlastnictví a/nebo důvěrných či jakýchkoli citlivých informací;
  • porušuje platná právní pravidla týkající se ochrany před nenávistí k národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo relevantní pro omezování práv a svobod svých příslušníků nebo narušování soukromí, propagace násilí a nevraživosti hazardní hry nebo prodej či užívání drog;
  • zasahuje do práv na ochranu soutěžního práva;
 • Shromažďovat, ukládat, umožňovat přenos třetím stranám nebo umožnit přístup k obsahu, který je pornografický, ponižující nebo který odkazuje na pornografické či ponižující materiály;
 • Shromažďovat, ukládat, umožňovat přenos třetím stranám nebo umožnit přístup k obsahu, který se nápadně podobá obsahu, službám nebo aplikacím třetích stran za účelem matení nebo klamání uživatelů internetu (tzv. phishing);
 • Shromažďovat, ukládat, umožňovat přenos třetím stranám nebo umožnit přístup k obsahu, který poškozuje naši dobrou pověst nebo oprávněné zájmy (včetně hypertextových odkazů na obsah, který poškozuje naši dobrou pověst nebo oprávněné zájmy);
 • Šířit počítačové viry nebo jiný škodlivý software; používat mechanismy, nástroje nebo počítačové vybavení nebo procesy, které mají
  nebo mohou mít negativní vliv na provoz námi používaných zařízení, na bezpečnost internetu nebo uživatelů internetu;
 • Vytvářejte podvodná zobrazení nebo podvodná kliknutí na vaši reklamu (reklamy) nebo reklamu (reklamy) třetích stran prostřednictvím jakýchkoli
  automatických, klamavých, podvodných nebo jiných neplatných prostředků, mimo jiné včetně opakovaných manuálních kliknutí, používání robotů,
  agentů nebo jiné automatizované vyhledávací nástroje a/nebo počítačem generované požadavky na vyhledávání a/nebo neoprávněné používání jiných
  služeb optimalizace pro vyhledávače a/nebo softwaru.
  Berete na vědomí, že Webová stránka, Platforma nebo Služby nemusí být dostupné nepřetržitě. Můžeme provést jejich plánované nebo neplánované odstávky za účelem provedeníkontroly, údržby, aktualizace nebo výměny hardwaru nebo softwaru. Jejich dostupnost může být omezena také z jiných důvodů, mimo jiné včetně výpadků proudu, ztráty datové sítě, jiných poruch způsobených třetími stranami nebo způsobených zařízeními třetích stran nebo v důsledku vyšší moci. Neneseme odpovědnost za omezení dostupnosti webových stránek, platformy nebo služeb.

Pokud vám zprostředkujeme poskytování služeb jakýmikoli třetími stranami, jste povinni dodržovat podmínky používání příslušných poskytovatelů.

6. Odpovědnost

Nejsme povinni ověřovat způsob, jakým vy nebo jiní uživatelé používáte webovou stránku, platformu, konfiguraci nebo služby, a neneseme odpovědnost za způsob takového použití. Předpokládáme, že používáte webovou platformu a služby legálně a eticky a že jste v
případě potřeby získali povolení k jejich použití na cílových webech a/nebo jiných zdrojích dat.

Neneseme odpovědnost za výsledky činností, pro které používáte naše webové stránky, platformu, konfiguraci nebo služby. V případě, že je na Platformě nebo na některé z jejích funkcí zřízena služba nebo produkt třetí strany, neneseme odpovědnost za takovou službu nebo produkt, jejich fungování nebo způsob a důsledky jejich použití. 

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých
službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, neneseme odpovědnost za obsah informace, které ukládáte na naší Webové stránce,
Platformě nebo jejich prostřednictvím nebo prostřednictvím Konfigurace. Neneseme odpovědnost za žádné vaše nezákonné jednání v souvislosti s používáním webové stránky, platformy, konfigurace nebo služeb s ohledem na třetí strany (např. porušení práv duševního vlastnictví, práv na jméno nebo název společnosti, nekalá soutěž, porušení podmínek webových stránek nebo aplikací a programů třetích stran).

Nezaručujeme ani neneseme odpovědnost za dostupnost Webové stránky, Platformy nebo Služeb (nebo produktů z nich vyplývajících) ani za jejich výkon, spolehlivost nebo odezvu nebo jakékoli jiné výkonnostní nebo časové parametry. Neneseme odpovědnost za funkčnost ani dostupnost služeb jiných poskytovatelů, které zprostředkováváme výhradně vám. Neneseme žádnou odpovědnost za vaše porušení podmínek používání služeb těchto poskytovatelů.

7. Záruka

NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKU NEBO ZÁRUKU TÝKAJÍCÍ SE SPOLEHLIVOSTI, VČASNOSTI, KVALITY, VHODNOSTI, DOSTUPNOSTI, PŘESNOSTI NEBO KOMPLETNOSTI PLATFORMY A JEJÍCH FUNKCÍ, SLUŽEB NEBO JAKÉHOKOLI OBSAHU. NEPROHLAŠUJEME ANI NEZARUČUJEME, ŽE (A) POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO PLATFORMY NEBO
SLUŽEB BUDE ZCELA BEZPEČNÉ, VČASNÉ, NEPŘERUŠENÉ NEBO BEZ CHYB, NEBO BUDE FUNGOVAT V KOMBINACI S JAKÝKOLI JINÝM HARDWAREM, SYSTÉMOVÝM SOFTWAREM, DATOVÝM SOFTWAREM, WEBOVÁ STRÁNKA, PLATFORMA (A JEJÍ FUNKCE),
KONFIGURACE A SLUŽBY SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY NEBO OČEKÁVÁNÍ, (C) VŠECHNA ULOŽENÁ DATA BUDOU PŘESNÁ NEBO SPOLEHLIVÁ, (D) KVALITA JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ, NEBO VYBRANÝCH SLUŽEB, VYHRANÝCH INFORMACÍ, PROSTŘEDNICTVÍM
WEBOVÉ STRÁNKY NEBO PLATFORMY SPLNÍ KONFIGURACE NEBO SLUŽBY VAŠE POŽADAVKY NEBO OČEKÁVÁNÍ, (E) CHYBY NEBO VADY BUDOU OPRAVENY NEBO (F) SLUŽBY NEBO SERVERY A SERVERY, KTERÉ WEBU VYTVÁŘÍ BEZ VIRY NEBO JINÝCH
ŠKODLIVÝCH KOMPONENT.
WEBOVÁ STRÁNKA, PLATFORMA (A JEJÍ FUNKCE), KONFIGURACE A SLUŽBY A VEŠKERÝ
OBSAH JSOU VÁM POSKYTOVÁNY PŘÍSNĚ NA ZÁKLADĚ „TAK, JAK JSOU“.
VŠECHNY PODMÍNKY, PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY, AŤ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ NEBO JINAK, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY
OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL-ZDE, RFRDISLATING NEBO NORZE ED V MAXIMÁLNÍ POVOLENÉM ROZSAHU PODLE NÁS PLATNÝCH ZÁKONŮ.

Neneseme odpovědnost za jakékoli vady Webové stránky, Platformy (nebo jejích funkcí), Konfigurace nebo Služeb vzniklé v důsledku neoprávněného zásahu do Webové stránky, Platformy, Konfigurace nebo používání Platformy nebo Konfigurace v rozporu s těmito podmínkami. Neneseme odpovědnost ani za chyby týkající se funkce či nefunkčnosti Konfigurací vzniklé v důsledku změn webových stránek třetích stran (tj. webových stránek, ze kterých má příslušná Konfigurace získávat data) při vytvoření Konfigurace.

8. Omezení odpovědnosti; Vyšší moc

S VÝJIMKOU JAKÝCHKOLI POVINNOSTÍ ODŠKODNĚNÍ A DŮVĚRNOSTI UVEDENÝCH Z TOHOTOU, (i) V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE ŽÁDNÁ STRANA ODPOVĚDNÁ PODLE TĚCHTO PODMÍNEK ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, EXEMPLÁRNÍ NEBO JINÉ
NEBO TRESTUJÍCÍ ZA JINÉ NEBEZPEČNÉ ŠKODY LEPŠÍ VEN POKUD TAK STRANA BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD A BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI SELHÁNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉKOLI OMEZENÉ NÁPRAVY A (ii) NAŠE SOUHRNNÁ
ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM PODLE TÉTO SMLOUVY ZA JAKÉKOLI SLUŽBY ZA VAŠE NÁROKY ZAPLATÍCÍ ČÁSTKU OMEZENY VZETE K NÁROKU.
Každá strana bere na vědomí, že druhá strana souhlasila s těmito podmínkami, přičemž se spoléhá na zde uvedená omezení odpovědnosti a že tato omezení jsou základním základem dohody mezi stranami. Aniž  by bylo omezeno výše uvedené a s výjimkou platebních povinností, žádná ze stran nenese žádnou odpovědnost za jakékoli selhání nebo zpoždění vyplývající z jakékoli podmínky mimo přiměřenou kontrolu takové strany, včetně, ale nejen, vládních akcí nebo teroristických činů, zemětřesení nebo jiných činů Bůh, pracovní podmínky a výpadky moci.

9. Vaše povinnost odškodnit

Souhlasíte s tím, že nás, naše zástupce, přidružené společnosti, dceřiné společnosti, ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance a příslušné třetí
strany (např. všechny relevantní partnery, poskytovatele licencí, nabyvatele licencí, konzultanty a dodavatele) odškodníte, budete je držet a zadržovat (“Odškodněná osoba( s)“) bez újmy vůči jakýmkoli nárokům třetích stran, odpovědnosti, ztrátám a výdajům (včetně náhrady škody, částek vypořádání a přiměřených právních poplatků), vznesených vůči jakékoli odškodněné osobě (osobám), vyplývající z vašeho používání
Web, platforma, konfigurace nebo služby a/nebo vaše porušení kterékoli z těchto podmínek.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že každá Odškodňovaná osoba má právo uplatňovat a vymáhat svá práva podle tohoto oddílu přímo svým jménem jako oprávněná třetí strana.

10. Právní upozornění a upozornění

Můžeme okamžitě pozastavit vaše používání webové stránky, platformy, konfigurací a/nebo služeb, pokud nás kontaktuje váš cílový zdroj
extrakce dat, webová stránka nebo úložiště a požádáme o ukončení veškeré extrakční činnosti.
Pokud k takové události dojde, nezveřejníme vaše údaje bez soudního příkazu, který nám to nařídí, pokud podle našeho nejlepšího úsudku nedospějeme k závěru, že by to mělo nepříznivý následek. Pokud však obdržíme soudní příkaz požadující vydání vašich informací třetí straně, vyhovíme. Pokud bude taková akce nezbytná, souhlasíte s tím, že nás a (podle potřeby) naši mateřskou (mateřskou) společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, vedoucí pracovníky, ředitele, zástupce, dodavatele a zaměstnance odškodníte a podržíte bez újmy z jakéhokoli nároku nebo požadavku, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení. , podané jakoukoli třetí stranou v důsledku jakékoli stížnosti, žaloby, nesouhlasu nebo jiných důsledků vyplývajících z vašeho používání webové
stránky, platformy, konfigurací nebo služeb. 

Pokud by jakákoliv třetí strana požadovala svá práva vůči nám v souvislosti s vaším jednáním, můžeme okamžitě odstranit jakýkoli obsah shromážděný, uložený nebo šířený vámi ze serverů, které používáme. V případě soudního sporu s třetí osobou souvisejícího s vaším jednáním
jste povinni nám poskytnout veškerou potřebnou součinnost k úspěšnému vyřešení takového sporu a jste také povinni průběžně uhradit veškeré
účelné výdaje, které nám vzniknou z důvodu takový spor.
S ohledem na to, pokud by vznikla povinnost uhradit jakýkoli nárok třetí
strany, souhlasíte s tím, že nám zaplatíte celý rozsah škody.

11. Platební podmínky

V rámci svého uživatelského účtu na Webu nebo prostřednictvím Webu si můžete objednat placenou licenci k užívání Platformy (rozšířená placená
verze oproti základní verzi, která je zdarma) nebo jiných Služeb v souladu s aktuální informace a ceny uvedené pro danou licenci nebo
Službu na Webových stránkách nebo dle individuální dohody.

Vaše objednávky provedené prostřednictvím webové stránky jsou závazné. Zadáním příslušných údajů o vaší debetní nebo kreditní kartě během procesu objednávky souhlasíte s tím, že cena objednané licence nebo Služby bude odečtena z karty.

Není-li dohodnuto jinak, platíte odměnu za licenci k užívání Platformy měsíčně nebo ročně nebo na jiném základě zvoleném při objednávce („Fakturační období“). Zúčtovací období začíná dnem vaší první platby. Odměna je splatná k prvnímu datu zúčtovacího období, pro které je platná. Souhlasíte s tím, že odměnu za příslušné Zúčtovací období odečteme z debetní nebo kreditní karty, jejíž údaje jste uvedli při objednávce příslušné
licence.

Pokud si objednáte upgrade licence, kterou aktuálně používáte, zaplatíte poměrný rozdíl mezi dříve zaplacenou cenou aktuálně používané licence a
cenou nové licence po zbytek aktuálního Zúčtovacího období.
Upgrade bude proveden ihned po zaplacení rozdílu. Pokud zvolíte downgrade aktuálně používané licence, nemůžete požadovat vrácení zaplacené odměny za aktuální Zúčtovací období (nebo jeho část); do konce aktuálního Zúčtovacího období můžete používat licenci na již zaplacenou verzi. Po účinnosti upgradu nebo downgradu bude odměna odečtená za následující Zúčtovací období ve výši nově zvolené verze licence obdobně jako ve výše uvedené definici.

Jsme plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) v souladu s daňovými zákony České republiky. K naší ceně bude proto vždy připočtena DPH ve výši stanovené příslušnými daňovými zákony.

Částka, kterou máte zaplatit, bude vždy považována za zaplacenou, když bude připsána na náš bankovní účet nebo naše jiné elektronické účty vedené u poskytovatele platebních služeb (např. PayPal nebo Braintree).

Nevracíme žádnou odměnu ani jiné částky, které jste nám zaplatili.

Tímto souhlasíte s tím, že zaplatíte všechny příslušné poplatky a/nebo platby podle těchto podmínek, včetně všech příslušných daní nebo poplatků
uložených jakýmkoli vládním subjektem, a že můžeme jejich ceny kdykoli změnit.
Po poskytnutí Služeb nebo poskytnutí licence se platby nevrací. Pokud zpochybníte jakýkoli poplatek účtovaný za vaše používání platformy, licencí nebo služeb, musíte nás o takovém poplatku písemně informovat do patnácti (15) dnů; pokud nás o tom neinformujete, bude to mít za následek zřeknutí se jakéhokoli nároku týkajícího se jakéhokoli takového sporného poplatku. Poplatky budou vypočítány výhradně na základě fakturačních záznamů, které vedeme pro účely fakturace. Žádná jiná měření nebo statistiky jakéhokoli druhu nebudou z naší strany přijímány ani nebudou mít žádný účinek podle těchto podmínek

12. Ochrana osobních údajů, obchodní nabídky, důvěrnost

Ochrana osobních údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na našich webových stránkách. Jste povinni dodržovat Zásady ochrany osobních údajů.

Během období vašeho používání webové stránky nebo platformy, licencí udělených podle těchto podmínek a služeb a po dobu dvou (2) let po
ukončení nebo vypršení vašeho předplatného se každá strana zavazuje nezveřejňovat důvěrné informace druhé strany. jakékoli třetí straně bez
předchozího písemného souhlasu s výjimkou případů uvedených v tomto dokumentu (dále jen „
Důvěrné informace “). Důvěrné
informace zahrnují (i) data předplatitelského účtu, včetně definic agentů, zákaznických dat a uživatelského obsahu, (ii) kromě případů
uvedených v pododdílu (i) výše, jakékoli jiné webové stránky, informace o platformě nebo službách nebo přístup k technologii před zveřejněním
které jsme vám poskytli a v době zveřejnění písemně označili jako „Důvěrné“.
Důvěrné nformace nezahrnují informace, které se staly veřejně známými bez porušení ze strany jedné ze stran nebo byly (i) nezávisle vyvinuty bez přístupu k důvěrným informacím druhé strany; (ii) oprávněně přijaté od třetí strany; nebo (iii) musí být zveřejněna zákonem nebo vládním orgánem.

13. Doba platnosti, změna a ukončení

Není-li vzájemně písemně dohodnuto jinak, licenční smlouva a smlouva o poskytování dalších Služeb uzavřená mezi námi a mezi námi se uzavírá na
dobu neurčitou.
Jakoukoli takovou smlouvu můžeme ukončit buď my, nebo vy, zrušením vašeho uživatelského účtu na Platformě (uživatelský účet lze zrušit v nastavení účtu). V případě ukončení smlouvy nebo zrušení uživatelského účtu nemáte nárok na vrácení jakékoli odměny, kterou jste nám již zaplatili (viz článek 11, Platební podmínky).

V následujících případech můžeme dále s okamžitou platností odstoupit od smlouvy uzavřené s vámi (zrušením vašeho uživatelského účtu):

 • Pokud jste v prodlení s platbou jakékoli částky, která nám dlužíte, déle než tři dny;
 • Pokud jakýmkoli způsobem porušíte tyto Podmínky a/nebo Zásady ochrany osobních údajů (včetně, nikoli však výhradně, porušení našich autorských práv, podmínek poskytnuté licence, podmínek používání webové stránky, platformy nebo služeb, nebo pokud vytvoříte další než jeden uživatelský účet bez našeho předchozího písemného souhlasu)

Při ukončení licenční smlouvy nebo zrušení vašeho uživatelského účtu můžeme odstranit jakákoli data zadaná do uživatelského účtu a tam shromážděná.

V případě potřeby (mimo jiné včetně vývoje trhu, vývoje Platformy a souvisejících as ohledem na nová rizika spojená s Platformou a
bezpečností jejího používání) můžeme jednostranně upravit verzi této smlouvy.
Obdobně můžeme s ohledem na vývoj trhu jednostranně upravit výši odměny za licenci za užívání Platformy nebo odměnu za Služby. O takové změně vás budeme informovat nejméně 30 dnů před její účinností
zobrazením oznámení ve vašem uživatelském účtu nebo jinak na Webové stránce nebo Platformě.
Pokud s takovou změnou nesouhlasíte, můžete od příslušné smlouvy účinné ke dni účinnosti oznámených změn odstoupit zrušením svého uživatelského účtu (zrušení lze provést v nastavení účtu). V
případě ukončení smlouvy a zrušení uživatelského účtu nemáte nárok na vrácení již zaplacené odměny (viz čl. 11, Platební podmínky).
Pokud nezrušíte svůj uživatelský účet před datem účinnosti novely, má se za to, že s takovou změnou souhlasíte.

14. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky a jakékoli další smlouvy a právní vztahy uzavřené mezi námi (pokud není výslovně uvedeno jinak) se řídí právním řádem České
republiky.
Jakékoli spory, které mezi námi vzniknou, budou řešeny obecnými soudy v České republice.

Souhlasíte s tím, že můžeme bezplatně použít vaše jméno, název společnosti a logo jako referenci ve všech typech propagačních materiálů pro marketingové účely.

Eusoft sro je ochranná známka společnosti Eusoft sro, registrovaná v EU a dalších zemích.

V případě, že s vámi uzavřeme samostatnou písemnou licenční smlouvu nebo jinou smlouvu, jejíž ustanovení se od těchto podmínek odchylují, mají
tato odlišná ustanovení přednost před příslušnými ustanoveními těchto podmínek. 

Bude-li některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nahradí se takové ustanovení po vzájemné dohodě
ustanovením, jehož smysl a účel se co nejvíce přibližuje ustanovení původnímu.
Neplatností, neúčinností nebo nevymahatelností jednoho ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy.

Pokud není v tomto dokumentu stanoveno jinak, jakékoli změny a doplňky tohoto dokumentu mohou být provedeny pouze písemně.