Menu Zavřeno

MSA Hlavní smlouva o poskytování služeb (MSA)MSA

 1. Předmět smlouvy
  1. Eusoft s.r.o. , IČO: 25863541, se sídlem Křivenická 428/46, 182 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod vložkou C 206860 (“ Eusoft s.r.o. “ nebo „ Poskytovatel “) vyvíjí, vlastní a provozuje software umožňující automatizaci manuálních činností a procesů na internetových stránkách; software je poskytován společností Eusoft sro třetím stranám jako služba prostřednictvím platformy Eusoft sro přístupné na adrese basp.cz (dále jen „platforma“).
  2. Zákazník je podnikatel a přeje si využívat Platformu a Služby (jak jsou definovány níže) v rámci své podnikatelské činnosti.
  3. Počínaje Dnem účinnosti poskytuje Eusoft sro Zákazníkovi služby uvedené v Objednávkovém formuláři, které mohou spočívat zejména v umožnění Zákazníkovi užívání Platformy (jak je definováno v Podmínkách Eusoft sro zveřejněných na https://basp.cz/terms-of-use; „ Podmínky “) pro Zákazníka podle specifikace a pro případ(y) užití dohodnutý mezi Stranami (dále jen „Služby ). Služby bude Eusoft sro poskytovat po dobu dohodnutou v Objednávce. Zákazník zaplatí společnosti Eusoft sro za Služby poskytované na základě Smlouvy Cenu (jak je definována níže) ve výši a za podmínek uvedených v Objednávkovém formuláři a v bodech 2 a 3 níže.
  4. Jakékoli výrazy psané velkými písmeny, které zde nejsou definovány, mají význam, který je jim připisován ve formuláři objednávky nebo v podmínkách.
  5. Tato smlouva tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi společností Eusoft sro a zákazníkem spolu s objednávkovým formulářem a podmínkami.
 2. Platební podmínky
 1. Není-li v Objednávkovém formuláři dohodnuto jinak, Cenu hradí Zákazník Poskytovateli v CZK a je případně navýšena o daň z přidané hodnoty (DPH) nebo jinou obdobnou daň podle příslušných právních předpisů.
 2. Není-li v Objednávkovém formuláři dohodnuto jinak, platí Zákazník Cenu vždy předem na další (nadcházející) Zúčtovací období po celou dobu trvání Smlouvy. Zákazník uhradí Cenu na základě elektronické faktury vystavené společností Eusoft sro. Cena je splatná dle faktury do 15 dnů od doručení faktury Zákazníkovi.
 3. Práva a povinnosti smluvních stran
  1. Eusoft sro je povinna poskytovat Služby dle této Smlouvy včas, kvalifikovaně a profesionálně.
  2. Zákazník je povinen vytvořit podmínky a poskytnout součinnost potřebnou pro Eusoft sro k poskytování Služeb a plnění jednotlivých úkolů v rámci Služeb v souladu s pokyny Zákazníka nebo jinými podmínkami konkrétně dohodnutými mezi Stranami.
  3. Zákazník prohlašuje a zaručuje společnosti Eusoft sro, že získala všechna potřebná oprávnění, licence a povolení a splnila všechny zákonné požadavky pro Herce k provádění pokynů zákazníka, včetně, ale nejen, platných pověření, licencí k duševnímu vlastnictví a/ případně souhlas se zpracováním osobních údajů.
  4. Zákazník nezveřejní ani jinak nezpřístupní veřejnosti ani třetím stranám žádná data, výstupy nebo výsledky shromážděné nebo vytvořené Aktéry vytvořenými společností Eusoft sro pro poskytování Služeb podle této Smlouvy, s výjimkou společností její skupiny. Pro účely této smlouvy jsou společnostmi skupiny výhradně jakákoli dceřiná společnost ve stoprocentním vlastnictví zákazníka, jakákoli společnost, jejíž je zákazník plně vlastněnou dceřinou společností (dále jen „mateřská společnost“), a jakákoli jiná dceřiná společnost ve stoprocentním vlastnictví stejné Mateřská společnost. Podle této smlouvy je zcela vlastněná dceřiná společnost korporací s 90 % nebo více akcií v držení jiné korporace.
  5. Další práva a povinnosti smluvních stran, které tato smlouva konkrétně neupravuje, se řídí Podmínkami, pokud není mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak. Zákazník bere na vědomí a prohlašuje, že Zákazník byl informován o Podmínkách před podpisem této Smlouvy a souhlasí s tím, že bude Podmínkami vázán. Společnost Eusoft sro může Podmínky čas od času jednostranně změnit a/nebo doplnit, včetně vydání zcela nové verze Podmínek. Jakékoli takové změny, doplňky Podmínek nebo vydání nové verze Podmínek budou Zákazníkovi sděleny e-mailem na adresu registrovanou na Platformě.
 4. Licence
 1. Za účelem využívání Platformy a Služeb za podmínek stanovených v této Smlouvě (včetně Podmínek), poskytuje Eusoft sro Zákazníkovi pod podmínkou zaplacení ceny Zákazníkem, nevýhradní, nepřevoditelnou, nepřevoditelnou a odvolatelnou licenci opravňující Zákazníka k užívání Platformy a Služeb, včetně jejích výsledků, v souladu s jejich běžným účelem stanoveným společností Eusoft sro, aniž by jakékoli územní omezení (tj. celosvětová licence) a po celou dobu trvání této smlouvy.
 2. Zákazník výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Eusoft sro zůstává výhradním držitelem všech práv souvisejících s Platformou a Službami a že Platforma a Služby jsou chráněny autorským zákonem a dalšími souvisejícími předpisy.
 3. Zákazník nesmí postoupit, převést, udělit nebo jinak poskytnout licenci jako celek nebo jakákoli oprávnění tvořící součást licence zcela nebo částečně žádné třetí osobě (např. Zákazník nesmí poskytnout žádnou sublicenci) a ani Zákazník nesmí postoupit jakákoli práva a povinnosti vyplývající z licence vůči jakékoli třetí osobě.
 4. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že kromě licence udělené podle této smlouvy nezíská žádné duševní vlastnictví ani jiná vlastnická práva, včetně patentů, autorských práv, ochranných známek (registrovaných i neregistrovaných), průmyslových vzorů, osobnostních práv, obchodní tajemství nebo důvěrné informace, práva na práci s maskami, servisní značky, práva k designům, registrované vzory, topografická práva, databázová práva, práva důvěrnosti, know-how a všechna další podobná práva duševního vlastnictví nebo vlastnická práva kdekoli na světě, ať už nejsou registrovaní nebo zákonní a včetně, bez omezení, všech aplikací a registrací s ohledem na výše uvedené, v nebo související s platformou a službami nebo jejich výsledky.
 5. Zákazník se dále zavazuje:
  1. dodržovat veškeré právní předpisy související s její činností a používáním Služeb a Platformy;
  2. používat Služby a Platformu pouze způsobem, který je v souladu se všemi platnými zákony v jurisdikci, ve které je Poskytovatel používá, včetně, ale nikoli výhradně, platných omezení týkajících se autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví. V této souvislosti, ale bez omezení na ně, jakékoli používání Služeb a Platformy nesmí porušovat žádné sankce nebo embarga uvalená na země (i) ​​Českou republikou, (ii) Evropskou unií, (iii) Spojenými státy Amerika nebo (iv) Organizace spojených národů;
  3. užívat Služby a Platformu pouze způsobem, který neporuší práva Poskytovatele ani práva třetích osob;
  4. zdržet se úprav, pozměňování, zpracování nebo jiného zasahování do Služeb a Platformy, jakékoli jejich části, včetně zejména jakýchkoli zdrojových kódů;
  5. zdržet se jakéhokoli jednání (včetně umožnění takové činnosti jakékoli třetí straně), které by vedlo k vytvoření podobného nebo konkurenčního produktu Služeb nebo Platformy;
  6. zavést veškerá bezpečnostní opatření k zajištění řádného fungování Služeb a Platformy (včetně odpovídajících technických, administrativních a fyzických záruk) a zavést dostatečná bezpečnostní opatření, aby se zabránilo jakémukoli neoprávněnému přístupu nebo použití Služeb nebo Platformy třetími stranami; a
  7. informovat Poskytovatele o jakémkoli neoprávněném použití nebo neoprávněném přístupu ke Službám nebo Platformě.
 6. Další práva a povinnosti smluvních stran ohledně licence se řídí Podmínkami.
 7. Jakékoli porušení tohoto článku 4 nebo Podmínek v souvislosti s licencí Zákazníkem, zejména (ale nejen) porušení licenčních podmínek Zákazníkem, bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy opravňující společnost Eusoft sro odvolat licencovat a ukončit smlouvu v souladu s článkem 5.1 této smlouvy.
 8. Ukončení smlouvy
 1. Každá smluvní strana může ukončit tuto smlouvu písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Porušení této smlouvy se považuje za podstatné zejména (nikoli však výlučně), pokud:
  1. Zákazník je v prodlení s jakoukoli platbou Ceny (nebo její části) dle této Smlouvy déle než 1 měsíc; nebo
  2. Eusoft sro neposkytne Služby řádně v dohodnutém rozsahu a nezjedná nápravu do 1 měsíce od obdržení písemného oznámení o takovém selhání od Zákazníka.
 2. Na základě výpovědi podle článku 5.1 výše Smlouva zaniká s účinností doručení takové výpovědi smluvní straně, která ji porušila. Společnost Eusoft sro však není povinna vrátit Zákazníkovi jakoukoli již zaplacenou Cenu Zákazníkem za Zúčtovací období, ve kterém byla výpověď doručena.
 3. V případě, že je Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, může každá Strana Smlouvu z jakéhokoli důvodu kdykoli vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé Straně. V takovém případě Smlouva zaniká (tj. ukončení Smlouvy nabývá účinnosti) uplynutím Zúčtovacího období, ve kterém je písemné oznámení o ukončení doručeno druhé Smluvní straně. Zákazník nemá nárok na vrácení již zaplacené Ceny za poslední Zúčtovací období trvání Smlouvy. Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, (i) Zákazník je povinen platit Cenu za jakékoli a každé Fakturační období, dokud ukončení Smlouvy nenabude účinnosti, (ii) Zákazník bude mít nadále přístup k Platformě a ke Službám poskytovaným společností Poskytovatel do doby účinnosti ukončení Smlouvy.
 4. Důvěrnost
 1. Každá smluvní strana bude zachovávat přísnou důvěrnost veškerých důvěrných informací (jak je definováno v článku 6.2 níže) týkajících se druhé smluvní strany, které jsou příslušné smluvní straně zpřístupněny nebo ke kterým má smluvní strana přístup podle této smlouvy, v souvislosti s ní nebo podle ní .
 2. Pro účely této Smlouvy se „ Důvěrnými informacemi “ rozumí jakékoli informace nebo údaje poskytnuté, zveřejněné nebo zpřístupněné jednou Stranou („ Zveřejňující strana “) druhé Straně („ Přijímající strana “), které se přímo nebo nepřímo týkají odhalující strana. Důvěrné informace zahrnují zejména (nikoli však výlučně) obchodní, finanční, marketingové, obchodní, technické, právní nebo jiné údaje týkající se Poskytující strany, jejích obchodních aktivit, záměrů, plánů, produktů nebo služeb (včetně plánovaných produktů a služeb nebo produktů a služby ve vývoji), obchodní partneři nebo zákazníci, včetně know-how, obchodních tajemství, duševního vlastnictví, vynálezů, patentů, patentových přihlášek, specifikací, algoritmů, výpočtů, vzorců, procesů, obchodních metod, diagramů, výkresů, náčrtů, modelů, zařízení , ukázky, makety, software, komentáře ke zdrojům softwaru, požadavky na nákup a nákup, seznamy zákazníků, informace o investorech, zaměstnancích, obchodních a smluvních vztazích, obchodní prognózy, údaje o prodeji a merchandisingu a marketingové plány a všechny další informace zveřejněné Strana nebo vztahující se k Poskytující straně, která není veřejně dostupná. Informace budou považovány za důvěrné informace bez ohledu na to, jakým způsobem nebo formou byly zveřejněny, a bez ohledu na to, zda byly takové informace označeny nebo označeny jako důvěrné.
 3. Přijímající strana bude zachovávat mlčenlivost o všech Důvěrných informacích a chránit Důvěrné informace alespoň s takovou péčí, jakou Přijímající strana chrání své vlastní důvěrné informace, avšak ne méně než s obvyklou a přiměřenou péčí. Přijímající strana zejména:
  1. nezveřejňovat, nezpřístupňovat ani nezpřístupňovat žádné důvěrné informace žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu sdělující strany;
  2. používat takové Důvěrné informace pouze pro účely této Smlouvy a pro plnění povinností Přijímající strany podle této Smlouvy a pouze v nezbytném rozsahu;
  3. kopírovat nebo reprodukovat Důvěrné informace pouze v rozsahu nezbytném pro splnění účelu této smlouvy a pro plnění povinností přijímající strany podle této smlouvy;
  4. neprovádí zpětnou analýzu, dekompilaci nebo rozebírání jakéhokoli zveřejněného softwaru;
  5. přímo ani nepřímo neposílat, nevyvážet ani nepřenášet žádné Důvěrné informace do žádné země, do které je takový export nebo přenos omezen právními předpisy;
  6. zpřístupnit důvěrné informace úředníkům, ředitelům, zaměstnancům, poradcům nebo dodavatelům přijímající strany pouze v případě potřeby a pouze v rozsahu nezbytném pro účely této smlouvy a pro plnění povinností přijímající strany podle této smlouvy za předpokladu, že takové osoby podléhají zákonné nebo smluvní povinnosti mlčenlivosti obdobné povinnosti uvedené v tomto článku 6; a
  7. neprodleně poskytne oznamující straně oznámení o jakémkoli skutečném nebo hrozícím porušení důvěrnosti jakýchkoli důvěrných informací.
 4. Povinnosti důvěrnosti podle této dohody se nevztahují na informace, které:
  1. je nebo se stane veřejně známým jinak než porušením této smlouvy (zejména povinnosti mlčenlivosti stanovené v této smlouvě) nebo porušením jakékoli jiné povinnosti mlčenlivosti;
  2. přijímající strana nezávisle ví v době obdržení takové informace, aniž by tím porušila a nepodléhala jakékoli povinnosti mlčenlivosti, a přijímající strana to může prokázat přiměřeným důkazem;
  3. třetí strana poskytne takové informace Přijímající straně, aniž by porušila jakoukoli povinnost mlčenlivosti a bez omezení sdělování;
  4. Přijímající strana se nezávisle vyvinula, aniž by použila Důvěrné informace Poskytující strany nebo porušila tuto Smlouvu (zejména závazek mlčenlivosti stanovený v této Smlouvě); nebo
  5. Poskytující strana dává přijímající straně písemný souhlas ke zveřejnění Důvěrných informací.
 5. Kromě toho může Přijímající strana zpřístupnit Důvěrné informace, vyžaduje-li to zákon, soudní příkaz nebo příkaz příslušného příslušného orgánu (správního orgánu); v takové situaci si přijímající strana vyžádá od Poskytující strany předchozí písemný souhlas, pouze pokud je to možné s ohledem na všechny okolnosti; v opačném případě bude přijímající strana informovat o takovém zpřístupnění poskytující stranu bez zbytečného odkladu po zpřístupnění Důvěrných informací příslušnému soudu nebo úřadu. Přijímající strana však musí tyto informace vždy identifikovat a označit jako důvěrné, když je sděluje.
 6. Důvěrné informace zůstávají majetkem Poskytující strany. Důvěrné informace, jakékoli dokumenty, nosiče dat nebo materiály obsahující Důvěrné informace a jakékoli jejich kopie budou vráceny nebo zničeny podle volby Poskytující strany, na písemnou žádost Poskytující strany v případě ukončení této Smlouvy nebo když to bude Přijímající strana potřebovat. Platnost důvěrných informací vyprší. Důvěrné informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakékoli záruky výslovné nebo předpokládané.
 7. Zákazník se zavazuje, že nebude vytvářet, organizovat ani se podílet na žádných odvozených dílech, analogických dílech nebo kopiích Platformy nebo Služeb nebo jakékoli jejich části, ani neposkytovat třetím stranám, ať už za úplatu nebo bezplatně, identické odvozeniny. nebo podobné služby.
 8. Tento oddíl 6 zůstane v platnosti i po ukončení této smlouvy bez ohledu na důvod ukončení.
 9. Odškodnění
 1. Zákazník se zavazuje odškodnit, bránit a chránit společnost Eusoft sro před jakýmikoli a všemi nároky vznesenými vůči společnosti Eusoft sro na základě skutečného nebo domnělého porušení jakýchkoli předpisů na ochranu soukromí nebo údajů (včetně, bez omezení, GDPR), vyplývajících z o porušení této Smlouvy nebo Podmínek Zákazníkem. Toto odškodnění se vztahuje na jakoukoli osobu nebo regulační orgán (včetně, bez omezení, úřadů pro ochranu údajů ve všech zemích EU).
 2. Ustanovení článku 7.1 se nepoužijí, pokud údajné porušení této Smlouvy Zákazníkem bylo způsobeno Hercem, který byl vytvořen společností Eusoft sro a který nefungoval v důsledku chyby vývoje společnosti Eusoft sro a jeho jednání překračovalo rozsah pokynů Zákazníka. .
 3. Závěrečná ustanovení
 1. Podmínky tvoří nedílnou součást této smlouvy. V případě rozporu mezi touto Smlouvou a Podmínkami má přednost tato Smlouva. V případě rozporu mezi touto smlouvou a objednávkovým formulářem má přednost objednávkový formulář.
 2. Tato Smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, s výjimkou obojího. kolizních norem a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona, která nemají donucovací účinky.
 3. Případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami z této Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou podléhají výlučné pravomoci příslušných soudů České republiky určených podle sídla Poskytovatele.
 4. Zákazník nemá právo bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu.
 5. Jakékoli změny této smlouvy musí být provedeny písemně a musí být podepsány oběma smluvními stranami.
 6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane nebo se v budoucnu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným nebo pokud bude shledáno příslušným veřejným orgánem, ostatní ustanovení této smlouvy zůstanou v platnosti a účinnosti, pokud nastanou okolnosti které byly uzavřeny, neznamenají, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této smlouvy ustanovením, které bude v maximální možné míře v souladu svým obsahem a účelem s původním ustanovením a touto smlouvou jako celkem.