Menu Zavřeno

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Eusoft s.r.o., se sídlem Křivenická 428/46, 182 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 25863541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka č.: C 206860 (dále jen „ my “, „ my “, „ náš “, „ Poskytovatel “ nebo „ Eusoft “) Vás vítá ( dále jen „ vy “ nebo „ Uživatel “) na našich webových stránkách basp.cz (dále jen „ Webové stránky “).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „ Zásady “ nebo „ Zásady ochrany osobních údajů “) popisují typy informací, které shromažďujeme od lidí, kteří navštěvují naše webové stránky a/nebo používají naši platformu a služby. Pojmy začínající velkým písmenem použité v těchto Zásadách mají význam definovaný v našich Podmínkách používání (dále jen „ Podmínky “). Vstupem na web, platformu nebo používáním našich služeb souhlasíte s dodržováním těchto zásad. Pokud nesouhlasíte s podmínkami těchto Zásad, nepoužívejte prosím webovou stránku, platformu ani žádnou z našich služeb. Pokaždé, když použijete web, platformu nebo naše služby, bude platit aktuální verze zásad ochrany osobních údajů.

Krátká verze

Vaše osobní údaje používáme tak, jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Bez ohledu na to, kde jste, kde žijete nebo jaké je vaše občanství, poskytujeme stejně vysoký standard ochrany soukromí všem našim uživatelům po celém světě, bez ohledu na jejich zemi původu nebo umístění.

Krátká verze a níže uvedené shrnutí vám samozřejmě neřeknou vše, takže si přečtěte další podrobnosti.

Souhrn

Sekce

Co tam najdete?

Obecné zásady

Můžeme o vás shromažďovat dva typy informací, osobní údaje a souhrnné informace.

Osobní data

Osobní údaje jsou zvláštním typem údajů, které lze použít k vaší identifikaci, jako je váš e-mail. Použití osobních údajů jinými osobami je omezeno předpisy, jako je GDPR.

Souhrnné informace

Souhrnné informace nelze použít k vaší identifikaci, ale obsahují údaje o vašem chování na našem webu a platformě. Využíváme jej ke zlepšování našich služeb.

Soubory cookie

Cookies jsou část dat, která ukládáme ve vašem prohlížeči, abychom vás identifikovali a umožnili vám používat platformu, aniž byste se museli pokaždé přihlašovat.

Bezpečnost týkající se vašich informací

Udržujeme vaše informace v bezpečí pomocí standardních postupů šifrování a zabezpečení.

Integrita vašich dat

A dbáme na to, aby vaše informace byly správné a že nikdy neukládáme více informací, než skutečně potřebujeme pro provoz naší platformy.

Děti a soukromí

Osobní údaje dětí nebudeme uchovávat bez souhlasu jejich rodiče nebo zákonného zástupce.

Odkazy na jiné webové stránky

Neneseme odpovědnost za „obsah“ na jakýchkoli jiných webových stránkách, na které „odkazujeme“ z našich webových stránek.

Obchodní převody

Pokud někdo koupí Eusoft jako společnost, informace, které spravujeme, budou převedeny na tento nový subjekt.

Opravy, odstranění informací, odhlášení

Informace, které o vás uchováváme, můžete kdykoli změnit nebo odstranit kontaktováním info@eusoft.cz

Odpovědnost a odškodnění

Pokud tyto zásady porušíme, přijmeme odpovědnost za naše činy.

Závěrečná ustanovení

Tuto politiku upravují zákony České republiky. Zásady můžeme čas od času změnit a dříve vás budeme informovat.

Obecné zásady

Eusoft může od Uživatelů shromažďovat dva typy informací: „ Osobní údaje “ a „ Souhrnné informace “ (jak je definováno níže).

Osobní data

Zpracování osobních údajů bezpečným, spravedlivým a transparentním způsobem je pro nás v Eusoftu nesmírně důležité. Osobní údaje zpracováváme v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů („ GDPR “) a nejlepšími průmyslovými standardy. Tyto zásady používají následující definice týkající se vašich osobních údajů:

  • Subjekty údajů “ označuje jednotlivce, kteří jsou našimi uživateli nebo zaměstnanci.
  • Osobní údaje “ mají stejný význam jako v GDPR, tedy jakékoli údaje týkající se přímo či nepřímo identifikovatelného subjektu údajů. Osobní údaje nezahrnují žádné údaje, které jsou anonymizovány, agregovány, deidentifikovány a/nebo sestavovány na obecném základě a které přímo ani nepřímo nejmenují ani neidentifikují konkrétní osobu.
  • Zpracování “ má stejný význam jako v GDPR, jako je shromažďování, zaznamenávání, používání, ukládání, pozměňování, přizpůsobování, zveřejňování, přenos nebo přenos, strukturování, používání, spojování, mazání nebo likvidace osobních údajů.
  • Správce “ má stejný význam jako v GDPR, tedy strana, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; Správcem vašich osobních údajů je společnost Eusoft.
  • Zpracovatel “ je strana, která zpracovává osobní údaje jménem správce; Eusoft je zpracovatelem vašich osobních údajů.
  • Incident “ znamená: (a) stížnost nebo žádost týkající se výkonu práv jednotlivce podle GDPR; b) vyšetřování nebo zabavení osobních údajů vládními úředníky nebo konkrétní náznaky, že takové vyšetřování nebo zabavení bezprostředně hrozí; nebo (c) jakékoli porušení zabezpečení a/nebo důvěrnosti, jak je stanoveno v těchto Zásadách, vedoucí k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému zveřejnění nebo přístupu k osobním údajům, nebo jakýkoli náznak takového porušení proběhlo nebo se chystá.

Eusoft shromažďuje osobní údaje, které jsou dobrovolně poskytnuty, když si uživatel na našich webových stránkách vytvoří účet nebo se ke svému účtu přihlásí. Konkrétně, když si zaregistrujete účet, požádáme vás o vaše jméno, e-mailovou adresu, uživatelské jméno, krátký životopis, URL domovské stránky, uživatelské jméno na GitHubu, uživatelské jméno na Twitteru, profilový obrázek, obchodní informace, fakturační údaje a platební údaje. Tyto informace nám pomáhají při výběru vhodného balíčku služeb, umožňují vám autentizovat se na Webové stránce (platformě), zasílají vám e-mailová upozornění, zpravodaje společnosti Eusoft nebo jiné marketingové materiály. Některé z informací mohou být zobrazeny veřejně na stránce veřejného profilu s vaším souhlasem a pouze v rozsahu, který odsouhlasíte. Eusoft také shromažďuje a uchovává informace o tom, jak naši uživatelé používají webovou stránku, platformu a naše služby, včetně činností souvisejících se stahováním stránek, takže informace shromážděné uživatelem prostřednictvím našich webových stránek nebo služeb mohou být poskytnuty pokaždé, když se uživatel na web přihlásí. Eusoft bude zpracovávat osobní údaje Uživatele pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely používání Webové stránky, Platformy a/nebo poskytování Služeb v souladu s Podmínkami a těmito Zásadami a jakýmikoli dalšími písemnými pokyny Uživatele, které budou vzájemně písemně odsouhlaseny. Eusoft s tím souhlasí

  • nebude upravovat, měnit, mazat, zveřejňovat ani sdělovat žádné osobní údaje Uživatele žádné třetí straně, ani neumožní žádné třetí straně zpracovávat takové osobní údaje jménem společnosti Eusoft, pokud tato třetí strana není vázána podobnými ustanoveními o důvěrnosti a zacházení s daty;
  • přístup k osobním údajům Uživatele v rozsahu nezbytném pro plnění jeho povinností podle Podmínek bude umožněn pouze jeho zaměstnancům, dodavatelům nebo poskytovatelům třetích stran, kteří „potřebují vědět“. Svým zaměstnancům poskytne odpovídající školení a zajistí, aby dodržovali povinnosti vyplývající z této politiky; a
  • zavede a bude udržovat přiměřený a vhodný bezpečnostní program zahrnující přiměřená bezpečnostní, technická a organizační opatření na ochranu před neoprávněným, nezákonným nebo náhodným zpracováním, použitím, vymazáním, ztrátou nebo zničením nebo poškozením osobních údajů Uživatele;
  • bude zpracovávat osobní údaje Uživatele pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností podle Podmínek, na základě písemných pokynů Uživatele (pouze po vzájemné dohodě) a v souladu s platnými zákony.

Na základě vaší žádosti nebo ukončení vašeho uživatelského účtu Eusoft osobní údaje vymaže, zničí nebo anonymizuje v souladu s našimi standardními Zásadami zálohování a uchovávání (nejpozději do 60 dnů), pokud jsme váš účet nezrušili z důvodu porušení Podmínek nebo v jiných případech předpokládaných GDPR a příslušným nařízením, ve kterých nejsme povinni vaše osobní údaje vymazat, zničit nebo anonymizovat.

Strany berou na vědomí, že Uživatel může čas od času vlastnit osobní údaje týkající se zaměstnanců společnosti Eusoft. Eusoft zaručuje, že poskytl veškerá nezbytná oznámení a získal všechny nezbytné souhlasy, oprávnění, schválení a/nebo dohody, jak to vyžaduje jakýkoli platný zákon, aby umožnil: (i) zpřístupnění osobních údajů společnosti Eusoft Uživateli; a (ii) dalším zpracováním těchto osobních údajů Eusoft Uživatelem.

Povinnosti uživatele

Přijetím těchto Zásad se Uživatel zaručuje, že má všechna potřebná práva k tomu, aby poskytl společnosti Eusoft osobní údaje ke zpracování v souvislosti s poskytováním služeb společností Eusoft. V rozsahu požadovaném platnými právními předpisy je Uživatel odpovědný za to, že budou získány jakékoli souhlasy subjektu údajů, které mohou být nezbytné pro toto zpracování, a za to, že bude uchováván záznam o těchto souhlasech, včetně jakéhokoli souhlasu s použitím osobních údajů, které jsou získané od třetích stran. Pokud by byl takový souhlas odvolán subjektem údajů, je uživatel odpovědný za to, že skutečnost takového odvolání sdělí společnosti Eusoft a společnost Eusoft zůstává odpovědná za provedení jakéhokoli pokynu uživatele s ohledem na další zpracování těchto osobních údajů, resp. v souladu s jakýmikoli právními závazky společnosti Eusoft.

Společnost Eusoft bude uživateli pomáhat implementací vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to rozumně a obchodně možné (podle výhradního rozhodnutí a uvážení společnosti Eusoft), při plnění povinností uživatele reagovat na žádosti fyzických osob o uplatnění práv podle GDPR.

Řízení incidentů

Když se kterákoli strana dozví o incidentu, který má dopad na zpracování osobních údajů, neprodleně o tom informuje druhou stranu a bude přiměřeně spolupracovat, aby umožnila druhé straně provést důkladné vyšetření incidentu a formulovat správnou odpověď. a podniknout další vhodné kroky v souvislosti s incidentem.

Obě strany budou mít vždy zavedené písemné postupy, které jim umožní rychle reagovat na incident druhé strany. Pokud je přiměřeně pravděpodobné, že incident bude vyžadovat oznámení o narušení dat podle platných zákonů, strana odpovědná za incident oznámí druhé straně nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se o takovém incidentu dozvěděla.

Jakákoli oznámení učiněná podle tohoto oddílu budou zasílána na adresu info@eusoft.cz a na naše kontaktní místo s vámi (pokud jsou učiněna uživateli) a budou obsahovat: (i) popis povahy incidentu, včetně toho, kde případně kategorie a přibližný počet dotčených jednotlivců a kategorie a přibližný počet dotčených záznamů; ii) název a kontaktní údaje kontaktního místa, kde lze získat další informace; iii) popis pravděpodobných následků incidentu; a iv) popis přijatých nebo navrhovaných opatření k řešení incidentu, případně včetně opatření ke zmírnění jeho možných nepříznivých účinků.

Souhrnné informace

Eusoft může také shromažďovat souhrnné informace. Souhrnné informace jsou informace o vašich aktivitách na webu a platformě nebo v souvislosti se službami, které nelze použít k vaší identifikaci, lokalizaci nebo kontaktování (jako je frekvence návštěv webu, údaje zadané při používání webu, většina webových stránek často používané, typ prohlížeče atd.). Při návštěvě naší webové stránky (platformy) nebo při interakci s našimi službami se shromažďují souhrnné informace, i když žádné informace nezadáte. Obecně se souhrnné informace používají kolektivním způsobem a podle těchto shromážděných informací nelze identifikovat žádnou jednotlivou osobu. Společnost Eusoft používá souhrnné informace k poskytování svých Služeb, jakož i k určování používání našich webových stránek (platformy) a ke sledování, auditu a analýze informací týkajících se našich obchodních metrik.

Můžeme použít souhrnné informace ke zlepšení webových stránek a služeb, ke sledování provozu a obecných vzorců používání a pro další obecné obchodní účely. Souhrnné informace můžeme sdělit třetím stranám z různých obchodních důvodů, včetně potenciálních investorů, aby mohli lépe porozumět naší uživatelské základně atd. Souhrnné informace nebudou zahrnovat žádné osobní údaje a nezveřejníme žádné osobní údaje, pokud není výslovně uvedeno jinak uvedeno na jiném místě těchto Zásad.

Soubory cookie

Když přistupujete na naši webovou stránku, platformu nebo používáte naše služby, můžeme shromažďovat některé informace ve formě souborů cookie (cookie je malý datový soubor umístěný na pevném disku vašeho počítače, který obsahuje informace, které nám umožňují sledovat vaši aktivitu na webu a platformě ). Samotný soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje; pokud nám však poskytnete nějaké osobní údaje, soubory cookie mohou fungovat jako identifikátor, který spojí vaše osobní údaje s vaší IP adresou nebo počítačem. Zavázali jsme se dodržovat nejvyšší standardy ochrany soukromí ve vztahu k cookies. Kromě souborů cookie, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek, se můžete vždy rozhodnout, že soubory cookie při používání naší webové stránky nebo platformy nepovolíte. Přečtěte si více informací o souborech cookie, které používáme a jak je používáme a zároveň zajišťujeme vaše soukromí v našich Zásadách používání souborů cookie .

Bezpečnost týkající se vašich informací

Přijímáme příslušná bezpečnostní opatření na ochranu před neoprávněným přístupem nebo neoprávněnou změnou, zveřejněním nebo zničením údajů. Patří mezi ně interní kontroly našich postupů shromažďování, ukládání a zpracování údajů a bezpečnostních opatření, jakož i opatření fyzického zabezpečení, která chrání před neoprávněným přístupem do systémů, kde uchováváme osobní údaje.

Omezujeme přístup ke shromážděným informacím na zaměstnance, poskytovatele služeb a zástupce společnosti Eusoft, kteří tyto informace potřebují znát, aby mohli provozovat, rozvíjet nebo zlepšovat naše služby. Tito jednotlivci jsou vázáni povinností mlčenlivosti a mohou být vystaveni disciplinárnímu řízení, včetně ukončení a trestního stíhání, pokud tyto povinnosti nesplní. Používáme technologie Secure Socket Layer („SSL“) a Transport Layer Security („TLS“) k šifrování a ochraně zabezpečení vašich osobních údajů, včetně, ale nejen, čísla vaší kreditní karty, když jsou odesílány přes internet.

Integrita vašich dat

Eusoft zpracovává vaše údaje pouze pro účely, pro které byly shromážděny, a v souladu s těmito Zásadami. Kontrolujeme naše postupy shromažďování, ukládání a zpracování údajů, abychom zajistili, že shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme pouze osobní údaje potřebné k poskytování nebo zlepšování našich Služeb. Podnikáme přiměřené kroky, abychom zajistili, že osobní údaje, které zpracováváme, jsou přesné, úplné a aktuální, ale závisíme na tom, aby naši uživatelé aktualizovali nebo opravili své osobní údaje, kdykoli je to nutné.

Děti a soukromí

Naše webové stránky, platforma a služby nejsou zaměřeny na děti a nebudeme vyžadovat osobní údaje od nikoho, o kom víme, že je mladší 18 let, pokud nezískáme ověřitelný souhlas rodičů od rodiče nebo zákonného zástupce. Pokud se dozvíme, že uživatel mladší 18 let se zaregistroval na naší webové stránce, platformě nebo službách, poskytl osobní údaje a společnost Eusoft nezískala předem ověřitelný souhlas od rodiče nebo zákonného zástupce, okamžitě osobní údaje uživatele odstraníme z naše soubory.

Odkazy na jiné webové stránky

Webová stránka (platforma) může obsahovat odkazy na webové stránky provozované jinými osobami nebo společnostmi. Tyto webové stránky mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů nebo žádné zásady ochrany osobních údajů. Eusoft nenese žádnou odpovědnost za tyto webové stránky a odkazy poskytujeme výhradně pro pohodlí našich návštěvníků.

Obchodní převody

V případě, že Eusoft prodá v podstatě všechna svá aktiva nebo dojde k akvizici jedné z obchodních jednotek Eusoftu, budou osobní údaje Uživatelů pravděpodobně jedním z převedených aktiv.

Opravy, odstranění informací, odhlášení

Pokud se změní vaše jméno, e-mailová nebo poštovní adresa, telefonní číslo nebo jiné osobní údaje, můžete příslušné údaje aktualizovat, opravit nebo vynechat kontaktováním uživatelské služby Eusoft na adrese info@eusoft.cz nebo aktualizací vašich osobních údajů v nastavení účtu. stránce na Webu. Pokud si nepřejete dostávat informační bulletiny nebo jiné marketingové e-maily od společnosti Eusoft, dejte nám prosím vědět kliknutím na odkaz pro odhlášení v rámci jakéhokoli newsletteru nebo marketingového e-mailu, který obdržíte. Pokud si nepřejete dostávat marketingovou poštu prostřednictvím poštovního dopravce, dejte nám prosím vědět kontaktováním uživatelského servisu na info@eusoft.cz. Vezměte prosím na vědomí, že takové žádosti mohou nabýt účinnosti až deset (10) dní.

Odpovědnost a odškodnění

Každá strana odškodní druhou stranu a ochrání je před všemi nároky, žalobami, nároky třetích stran, ztrátami, škodami a výdaji vzniklými odškodněné straně a vyplývajícími přímo nebo nepřímo z nebo v souvislosti s porušením těchto zásad.

Závěrečná ustanovení

Tyto Zásady a jakékoli další smlouvy a právní vztahy uzavřené mezi námi (pokud není výslovně uvedeno jinak) se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli spory, které mezi námi vzniknou, budou řešeny obecnými soudy v České republice.

Bude-li některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nahradí se takové ustanovení po vzájemné dohodě ustanovením, jehož smysl a účel se co nejvíce přibližuje ustanovení původnímu. Neplatností, neúčinností nebo nevymahatelností jednoho ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy.

Tyto Zásady vstoupí v platnost po zveřejnění a budou pokračovat, dokud nebudou změněny nebo ukončeny v souladu s Podmínkami a těmito Zásadami. Tyto zásady můžeme kdykoli a bez předchozího upozornění změnit zveřejněním revidované verze těchto zásad na našich webových stránkách. Vaše další používání webových stránek, platformy a/nebo služeb vyjadřuje váš souhlas se shromažďováním a používáním vašich osobních a souhrnných informací podle tehdy platných zásad. Ukončení nebo vypršení platnosti těchto Zásad nezbavuje strany povinnosti mlčenlivosti zde uvedené.